Dosen

NoNamaNIDN/NIDKJabatan Fungsional
1Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom019056202Lektor Kepala
2Dr. Marhaeni Fajar Kurniawati, M.Si1103097101Lektor
3Dr. Muzahid Akbar Hayat, M.Si0313088402Lektor
4Dr. Didi Susanto, M.I.Kom1101058401Lektor
5Dr. Hj. Mardiana, S.Sos, M.I.Kom1127107101Asisten Ahli
6Dr. Decky C. Kananto Lihu, S.Sos, M.I.Kom1105016903Asisten Ahli